Tıpta Uzmanlık Eğitimi

Göğüs Cerrahisi; erişkin ve çocuk yaş grubunda; akciğer, mediasten, diafragma, özofagus, trakea, plevra, göğüs duvarı hastalıklarını ve travmalarını ilgilendiren cerrahi bir branştır. Göğüs cerrahisi eğitimini tamamlamış bir uzmanın bağımsız olarak göğüs cerrahisini ilgilendiren hastalıkların tanısını koyabilecek,  tıbbi ve cerrahi tedaviyi gerçekleştirerek postoperatif dönemde takibini ve gelişebilecek komplikasyonların tedavisini yapabilecek düzeyde yetişmiş olması amaçlanır. Göğüs Cerrahisi uzmanlık süresi mevzuata göre 5 (beş) yıldır.

Uzmanlık eğitimi öğrenim hedefleri;

  1. Uzmanlık alanı ile ilişkili temel bilgileri, tanı ve tedaviye yönelik seçenekleri ve uygulama yöntemlerini vermek,
  2. Klinik dönemi ve uzun süreli izlemi de içeren klinik sonrasına ait bilgileri kazandırmak,
  3. Acil öncelikli problemlerin ayırt edilmesini ve doğru yaklaşım biçimlerinin öğretilmesini sağlamak,
  4. Ekip çalışması ve kendi kendine eğitimi sürdürme yeteneğini kazandırmak,
  5. Bilimsel metodoloji ve bilimsel makale sunum ve yazım şekillerini göstermek, araştırma programı ve proje hazırlama konusunda donanım kazandırmak,
  6. Uzmanlık alanının Ulusal Sağlık Sistemi içindeki yerinin anlaşılmasını sağlamak, karar alma sürecinde bir yardımcı yöntem olarak, klinik uygulamanın sosyoekonomik yönü hakkında bilgi vermek, sağlık sisteminin diğer unsurları ile koordinasyonuna yönelik gerekli bilgileri aktarmak,
  7. Uzmanlık öğrencilerini mezuniyet sonrası profesyonel ve kişisel olgunluğa ulaştırmak. Yaş, cinsiyet, din, ırk ve kültür ayırımı yapmaksızın her hastaya sorumlu ve uygun davranış gösterebilme, dürüst, doğru ve şefkatle bakım verme yeteneğini ve donanımını kazandırmaktır.

Bu uzmanlık eğitimi tamamlandığında Göğüs Cerrahisi Uzmanı unvanını kazanan kişi ülkemizde kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde göğüs cerrahisi alanında ayrıca biomedikal endüstride ve diplomamızın eş değer bulunduğu diğer ülkelerde çalışabilir, akademik kariyer yapabilir.